مشاوران وب سامانه

مشاوران صنعت ما با ارائه منابع مالی استراتژیک، مالی، عملیاتی، سرمایه انسانی و خدمات فناوری اطلاعات، به مسائل پیچیده شما می پردازند.

ایران – تهران

ستاری شمال – بالاتر از فردوس شرق

info@websamane.com

02144023001